บริษัท ไพล์บอร์ลิ่ง จํากัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนเจริญดีวิทยา จังหวัดปทุมธานี
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ นักเรียนที่เรียนดีและประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน